HAKKIMIZDA içeriğine geri dön

Tüzük

EGE SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ (ESED) TÜZÜĞÜ

MADDE 1- (KURUCULAR)
Dernek 1968 yılında,M.Cevdet ALTINEL,Halit MORALI,Zeynel Abidin GÜNTAN,Celal TÜRKOĞLU,H.Münir UMAR,Ümran USLU,Atilla BEDİZ tarafından İzmir’de kurulmuş olan İzmir sigorta eksperleri cemiyetinin manevi devamı niteliğinde

Akif ÇAKIR
Aycan Fatma ERKAL
Berkant Tarık ÖZTÜRK
Cihangir YASAN
Erhan GÖZÜM
Hasan TUĞ
İbrahim BİNÇİÇEK
Memduh AKTALAY
Metin HOŞAK
Muammer YAVUZ
Muzaffer POYRAZ
Nail SUCU
Necdet SAATLİ
Osman Alper ARABACI
Serap ÖZÖKTEM
Serhan MENTEŞE
Şenol ÇALLAK
Tahir Alp ASLAN
Volkan ÖZÖKTEM

Tarafından İzmirde kurulmuştur. Kurucuların tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindedir.

MADDE 2- (DERNEĞİN ADI)
Derneğin adı EGE SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ’dir.Kısaca ESED olarak anılır.
Dernek, mesleki alanda dayanışma alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 3- (DERNEĞİN AMACI)
Derneğin amacı, sigorta eksperleri arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mesleğin gelişmesine hizmet etmek. Bu maksadı sağlamak için :
-Sigorta eksperlerinin çıkarlarını korumak, bu maksatla gereğinde, resmi daireler,sigorta şirketleri ve sektörün tüm kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak;
-Sigorta eksperlerinin sigortacılıkla ilgili yasalara, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğine ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak ve bu konuda gerekli girişim ve işlemlerde bulunmak;
-Eksperlerin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırıcı çalışmalar yapmak;
-Yeni eksperlerin yetişmesini sağlayacak girişimlerde bulunmak ve staj müessesesinin amacına uygun işlemesini sağlamak ;
-Eksperlik konusunda yabancı ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek yararlı olanlarının yurdumuzda da uygulanmasını sağlamak;Uluslararası meslek kuruluşlarıyla yasaların öngördüğü şekil ve şartlar içinde ilişkiler kurmak;
-Mesleki konularda geziler,bilimsel çalışmalar,konferanslar, panel ve seminerler tertiplemek kütüphane, tesis, lokal, kurup idare etmek.Bu amaç ile taşınmaz almak,satmak ve kiraya vermek.
-Üyelerin karşılaşacakları sorunlarda onlara yardımcı olabilecek hizmetlerde bulunmak;
-Üyelerini bilgilendirmek ve iletişim sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurmak ve çalıştırmak, disket, cd yada web sitesi ve benzeri sistemler oluşturmak, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapmak.
-Benzer amaçlarla kurulmuş diğer mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak, üst birlikler kurmak ve üst birliklere üye olmak.
– Amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için gerek duyulan gelirleri elde etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

MADDE 4- (YASAL FAALİYETLER)
Dernek yasalarca yasaklanmış konularda çalışma yapamaz.

MADDE 5- (DERNEĞİN MERKEZİ)
Derneğin Merkezi İzmir’dedir.

MADDE 6- (ÜYELİK)
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği uyarınca Hazine Müsteşarlığındaki Meslek Tablosuna kaydedilerek Sigorta Eksperlik Belgesi almış eksperler, derneğe üye olabilirler.
Hiç kimse, derneğe üye olma veya üye kalmaya zorlanamaz. Ancak dernek üyesi olmayan sigorta eksperleri dernek faaliyetlerinden yararlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf gözeten hükümler konamaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğe üyelik iki türlüdür.
Asıl Üye :Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, haklarından tam olarak yararlanan üyedir. Üyenin dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları iç tüzükte belirtilir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye, edimlerini yerine getirdikten sonra tekrar üye olabilir.
Onur Üyesi :Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse yönetim kurulu önerisi ile genel kurul tarafından ‘’Onur Üyesi ‘’seçilebilir. Onur üyesi isterse derneğe giriş ve yıllık aidat öder.

MADDE 7- (ÜYELİĞİN SONA ERMESİ)
Ölen, istifa eden veya herhangi bir surette derneğe giriş niteliğini kaybedenlerle, dernek ana tüzüğü hükümleriyle, ilgili yasalar ve meslek haysiyetiyle bağdaştırılması mümkün görülmeyen durum ve davranışları bulunanlar hakkında yönetim kurulunun önerisiyle dernek organlarının onayı ile kesinleşmiş devamlı çıkartma kararına dayanılarak üyelik kaydı silinir.
Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hak iddia edemezler .

MADDE 8- (DERNEĞİN ORGANLARI)
A- Genel Kurul,
B- Yönetim Kurulu,
C- Denetim Kurulu,
D- Disiplin Kurulu,

MADDE 9- (GENEL KURUL)
Derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve Dernek Merkezinin bulunduğu şehir merkezi içinde bir yerde toplanır.

MADDE 10
Genel Kurul, iki yılda bir defa olağan ve gereğinde, ayrıca olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun karar ve daveti üzerine iki yılda bir Eylül
ayı içinde yapılır . Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün. Saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden çok olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, çağrının yapıldığı şekilde üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, olağan genel kurul davetiyle ilgili esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 11- (TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI)
Genel Kurul,dernek merkezinin bulunduğu İzmir dışında başka bir yerde yapılamaz.
Genel kurul,genel kurula katılma şartlarına haiz üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 12- (TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ)
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir .

MADDE 13- (SEÇİMLERE İLİŞKİN ESASLAR)
Başkanlık ve kurulların asıl ve yedek üyelikleri için, iki yılda bir seçim yapılır. Başkan ile kurulların asıl ve yedek üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.
Boş oy pusulaları, beyaz kağıt üzerine, yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır.
Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeterli sayıda hazırlatılır. Divan başkanlığınca mühürletilir, sayısını belirleyen bir tutanakla dosyasına konur ve oy zarfları seçim günü divan başkanınca dağıtılır.

MADDE 14
Dernek üyeleri eşit haklara sahip olduklarından, her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kendileri kullanabilirler.

MADDE 15- (TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLÜCEK KONULAR)
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 16- (GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ)
Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır;
A- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesiyle ibra edilmesi,
B- Dernek Organlarının seçilmesi,
C- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
D- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
E- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
F-Aynı maksatla kurulmuş federasyon veya konfederasyona hükümleri uyarınca iştirake karar vermek veya ayrılma kararı almak,
G-Yeni seçilen Yönetim Kurulunca gelecek dönemde yapılması, Yönetim Kurulu veya üyelerce teklif edilen konular hakkında karar vermek.
H-Gereğinde Derneğin feshi hakkında karar vermek, tasfiye şeklini ve tasfiye elemanlarını seçmek.
I-Derneğe giriş aidatı, yıllık üye aidatını yeni şartlara göre ayarlamak.

MADDE 17
Genel Kurulda oylamalar gizli oy açık tasnif usulüne göre yapılır. Genel Kurul çoğunluğu tarafından açık oy usulü kabul edilir ise bu usule uyulur. Açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen
aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

MADDE 18
Genel Kurul, Denetçilerin gerek gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.
Bu şekilde istek olmasına rağmen Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetçiler veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 19- (DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU)
Başkan, derneğin 30 yaşını doldurmuş, asıl üyeleri arasından genel kurulca seçilir. Başkanlığın boşalması halinde, başkanlık ve yalnız yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi için en geç bir ay içinde, olağanüstü seçim genel kurulu toplantıya çağrılır.
Bu şekilde seçilen başkan ve üyeler, eskilerinin görev süresini tamamlarlar. Ancak olağan seçim genel kuruluna altı ay kala olağanüstü seçim kurulu toplantıya çağrılmaz. Bu durumda başkanvekili başkanın görevini üstlenir.

MADDE 20- (YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU)
Yönetim kurulu, dernek başkanı ile asıl üyeler arasından, genel kurul tarafından seçilen dernek başkanı dahil toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna seçildikten sonra yukarıda yazılı şartlardan herhangi birine haiz olmadığı anlaşılanlar ile görev süreleri içinde çıkarma cezası alanlar, istifa etmiş sayılırlar, yerlerine sıradaki yedekler geçer.
Yönetim kurulu üye sayısı yedeklerinde asıl üyeliği gelmesine rağmen yedi kişiden aşağıya düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

MADDE 21- (GÖREV BÖLÜMÜ, TOPLANTILAR)
Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi arasından bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçerek durumu karar defterine geçirir ve üyelere duyurur. Yönetim kurulu vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir. Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantıya başkan bulunmadığı takdirde başkan vekili, onun da yokluğunda genel sekreter başkanlık eder.
Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

MADDE 22- (DERNEĞİ TEMSİL)
Derneği başkan bulunmadığı hallerde başkan vekili veya yönetim kurulunun yetki verdiği kendi üyelerinden bir veya birkaçı temsil eder. Yönetim kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı hallerde başkan da bulunmadığı zaman başkan vekili, derneği ilgilendiren bir görüşmeye veya toplantıya dernek üyelerinden birine yetki verebilir. Ancak bu görüşme veya toplantının sonucunda derneği gerek idari gerekse mali yükümlülük altına sokacak karar alınması halinde derneğin yükümlü olabilmesi için mali konularda bütçede ödenek bulunması, yönetim kurulu kararıyla onaylanması gerekir.

MADDE 23- (YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ)
A-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek, ihtiyaç halinde dışarıdan avukat, vekil veya hakem tayin etmek .
B-Bütçeye göre tasarrufta bulunmak.
C-Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin artırılması için her türlü girişimde bulunmak.
D-Eksperlik sınav ve stajının Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin amacına uygun gerçekleşmesini sağlamak.
E-Ana tüzük ve ilgili yasalar hükümlerini ihlal eden veya meslek haysiyetiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunan üyeleri cezalandırılmaları isteği ile disiplin kuruluna sevk etmek ve disiplin kurulunun tavsiye niteliğindeki kararlarının uygulanması için gerekli işlemleri yapmak.
F-Yasaya ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla yönetmelikler düzenlemek.
G- Genel kurulu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.
H- Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.
I- Üye kabul işlemleri yapmak.
J- Geçmiş yıl faaliyet raporu ve kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesini hazırlamak.
K-Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.
L-Derneğin çalışması için gerekli taşınmazları, genel kurulun verdiği yetki ve prensipler uyarınca satın almak veya tasfiye etmek.
M- Tüzük ve mevzuattın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 24- (DERNEĞİ TEMSİL ve İLZAM)
Derneği;
Mali işlerde : Başkan veya başkan vekili veya muhasip üye tek başına,
İdari İşlerde: Başkan, veya başkan vekili veya genel sekreterin tek başına, İmzaları temsil veya ilzam eder.

Yönetim kurulu üyeleri derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara karşıt oy vermiş ve bu hususu karar defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyelerin bu sorumluluğu doğmaz.

MADDE 25- (DENETİM KURULU)
Denetim kurulu, üyeler arasından genel kurul tarafından 3 asıl , 3 yedek olarak iki yıl için seçilir.
Denetçiler, derneğin hesaplarını ve bütçe uygulamalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,
Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun dikkatini çekmek, gereğinde durumu Genel Kurula bildirmek,
Dernek için önemli görecekleri hususlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
Devreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurulun görüş ve onayına sunmak,
Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak ,

MADDE 26- (DİSİPLİN KURULU)
Disiplin kurulu, (40) yaşını doldurmuş üyeler arasından 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurul tarafından iki yıl için seçilir.
Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler. Disiplin kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği veya denetçilikle birleşemez.
Disiplin kurulu tam sayı ile toplanır.

MADDE 27
Disiplin kurulu , üyenin çalışmalarında sigorta eksperliği mesleğinin ciddiyet, hakkaniyet, tarafsızlık, onurluluk, doğruluk ve mevzuata uygunluk prensiplerini zedelediği veya davranışları ile meslektaşları arasında dayanışmayı bozduğu, yasaları çiğnediği hallerde bu üyeler hakkında gerek kovuşturmada bulunmak ve gerektiğinde disiplin cezaları vermek görev ve yetkisine sahiptir.

MADDE 28
Disiplin kurulu , genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler kurulu tarafından yapılan başvuru veya üyelerin şikayetleri üzerine 28. madde kapsamına giren konuları tetkik, tahkik eder ve Disiplin kurulu yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde karar bildirir
.
Disiplin kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrı toplantı gününden en az bir hafta evvelinden yazı ile yapılır. Disiplin kovuşturması kurul tarafından verilen bir kararla açılır. Kurul üyelerinden birisi kovuşturmaya memur edilir.
Kurul hakkında kavuşturma yapılan üyeyi dinlemek üzere davet ettikten ve yazılı savunması için verilen yeterli bir süre sonunda disiplin kurulu yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde karar bildirir.

MADDE 29- TEMSİLCİLİK AÇMA
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez.

MADDE 30- İÇ DENETİM USULÜ
Derneklerde iç denetim esastır.Genel kurul,Yönetim kurulu veya denetim kurulu iç denetim yapacağı gibi,bağımsız denetim kuruluşlarınada denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurulunca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 31- (DERNEĞİN GELİRLERİ)
A-Yıllık üye aidatı; Üyelik sıfatının ve dolayısıyla mesleki faaliyetin devamı için derneğe her yıl ödenmesi zorunlu bir üyelik borcudur. Miktarı yılda 120. –TL dir. Genel kurul kararıyla belirlenir. Yıllık aidat Ocak ve Haziran ayında iki taksitte ödenir.
Üye aidatını ödememeyi adet haline getiren ve gönderilecek iki aidat ödemeğe davet yazısına rağmen bu borcunu ödemeyenin üyeliği yönetim kurulu kararıyla aidatlarının ödenişine kadar askıya alınır. Gecikme zammı aylık DİE tarafından açıklanan ‘tüfe’ oranıdır. Üye kaydı dondurulduğu tarihten itibaren bir yıl boyunca birikmiş aidatını ödememekte ısrar etmesi durumunda Yönetim kurulu asıl üyenin istifasını ister. İstifa isteminden otuz gün sonra asıl üyenin derneğe olan borcunu hukuki yollarla tahsil edebilir.
B-Dernekçe bastırılıp satılan meslekle ilgili kırtasiye, disket, cd, yazılım gibi çeşitlerinden elde edilen gelirler,
C-Dernekçe tertiplenen piyango,eğlence,yemek gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
D-Yasal çerçeveler içinde yapılacak bağış ve yardım,
E-Derneğe üye olabilmek için, ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek giriş aidatı 20.-TL dir.
F-Eksper adaylarının kendileriyle ilgili giderlere katkılarını saklamak amacıyla ödeyecekleri, miktarları yönetim kurulunca staj ve sınav harçları

MADDE 32- ÜCRET,ÖDENEK,YOOLUK VE TAZMİNATLAR
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek,yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurulunda tespit edilir..

MADDE 33- BORÇLANMA USULÜ
Dernek amacını gerçekleştirmek,ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlenma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularıda olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin ödeme gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 34- (DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI İLE KAYIT USULÜ VE TUTULACAK DEFTERLER)

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 35- (GELİR VE GİDER HESAPLARINDA USUL)
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 36
Bu ana tüzük yasalara tamamen uymak kayıt ve şartıyla hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Bu tüzüğün herhangi bir maddesinin yorumu gerektiğinde yada tüzükte bulunmayan hususlar hakkında ilgili yasa hükümleri esas alınacaktır.

MADDE 37- (VERGİ, RÜSUM, S.S.K VE İŞ HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK)
Bütçesinde ödenek bulunduğu halde, taşınmazlar için ödenmesi gereken her türlü rüsum ve harçlarla, yapılması gerekli vergi stopajları, yürürlükte bulunan ve yürürlüğe konacak her türlü vergileri, sosyal sigorta keseneklerini yapmayan, işveren hissesi ile birlikte ödemeyerek dernek adına sonradan vergi, ceza ve faiz alınmasına neden olan yönetim kurulları dönem sonunda ibra edilmiş olsalar bile bu konuda sorumlu olurlar. Derneğin uğramış olduğu bu tür kayıp ve zarar nedeni ile yapılacak işlem hakkında kesin karar genel kurulundur.

MADDE 38
Derneğin şubesi yoktur.

MADDE:39
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE:40
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde EGE SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.